วันจันทร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

อนุทิน8

 1. พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้ง 2    ฉบับ ประกาศใช้เมื่อใด 
ตอบ     พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 21ธันวาคม 2547
พระราชบัญญัติเงินเดือนเงินวิทยะฐานะและเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2554 ประกาศใช้เมื่อวันที่ 30มีนาคม 2554
2. ตาม พรบ.เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554 ข้อใดไม่ใช่เงินเดือน
ตอบ     เงินวิทยฐานะ และ เงินประจำตำแหน่ง
3. คณะรัฐมนตรีสามารถออก พระราชกฤษฎีกา เงินเดือนฯ ในภาวะค่าครองชีพสูงได้ในอัตราเท่าไร
ตอบ     อัตราร้อยละ 4 หากอัตราใดมีเศษไม่ถึงสิบบาท ปรับเพิ่มขึ้นเป็นสิบบาท
4. ได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือนเท่าไร และเมื่อได้รับครบกำหนดกี่ปีจึงจะได้รับการแต่ตั้งเป็นครู คศ.และรับเงินเดือนเท่าไร

ตอบ     ครูผู้ช่วยได้รับเงินเดือน 7,940 บาท เมื่อผ่านการประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มข้นแล้ว 2 ปี จะได้รับการดำรงตำแหน่งครู ได้รับเงินเดือนในอันดับ คศ.1 10,770 บาท

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น