วันอาทิตย์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2557

อนุทิน 4

แบบฝึกหัดทบทวน(บทที่ 2)

1.ใครเป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก และมีเหตุผลอย่างไร และประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาเป็นอย่างไร จงอธิบาย
ตอบ "คณะราษฎร์" เป็นผู้ขอพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรก  และมีเหตุผลและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาว่า "บัดนี้การศึกษาสูงขึ้นแล้ว มีข้าราชการประกอบด้วยวุฒิปรีชาในรัฐาภิปาลนโยบายสามารถนำประเทศของตน ในอันที่ก้าวหน้าไปสู่สากลอารยธรรมแห่งโลกโดยสวัสดี สมควรแล้วที่จะพระราชทานพระบรมวโรกาสให้ข้าราชการและประชาชนของพระองค์ ได้มีส่วนมีเสียงตามความเห็นดีเห็นชอบ ในการจรรโลงประเทศสยามให้วัฒนาการในภายภาคหน้า"
         ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา  คือ  หมวด 2 สิทธิและหน้าที่ของชนชาวสยาม  มาตรา 14 ภายในบังคับแห่งกฎหมาย  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ภายในร่างกายและเคหสถาน  ทรัพย์สิน  การพูด การเขียน การโฆษณา การศึกษาอบรม  การประชุมโดยเปิดเผย  การตั้งสมาคม การอาชีพ (ราชกิจจานุเบกษา,2475,536)

2.แนวนโนบายแห่งรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2492 ได้กำหนดอย่างไร อธิบาย
ตอบ  "หมวด 5 แนวนโนบายแห่งรัฐในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
            มาตรา 62  การศึกษาอบรมพึงมีจุดประสงค์ที่จะให้ชาวชนคนไทยเป็นพลเมืองดี มีร่างกายแข็งแรงและอนามัยสมบูรณ์  มีความรู้ความสามารถที่จะประกอบอาชีพ  และมีจิตใจเป็นนักประชาธิปไตย
            มาตรา 63  รัฐพึงส่งเสริมและบำรุงการศึกษาอบรม  การจัดระบบการศึกษาอบรม  เป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งปวง  ย่อมอยู่ภายในการควบคุมดูแลของรัฐ  การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา  รัฐพึงจัดการให้สถานศึกษาดำเนินกิจการของตนเองได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ
            มาตรา 64  การศึกษาอบรมชั้นประถมศึกษาในสถานศึกษาของรัฐและของเทศบาลจะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน  รัฐพึงช่วยให้มีอุปกรณ์การศึกษาอบรมตามสมควร  
            มาตรา 65  รัฐพึงสนับสนุนการค้นคว้าในทางศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ (ราชกิจจานุเบกษา, 2592,25-27)

3.เปรียบเทียบแนวนโยบายแห่งรัฐประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาของรัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2511  พุทธศักราช 2517 และพุทธศักราช 2521 เหมือนหรือต่างกันอย่างไร
ตอบ  เหมือนกัน คือ  1.รัฐพึงส่งเสริมและบำรุงการศึกษาอบรม  การจัดระบบการศึกษาอบรม  เป็นหน้าที่ของรัฐโดยเฉพาะสถานศึกษาทั้งปวง  ย่อมอยู่ภายในการควบคุมดูแลของรัฐ  การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา  รัฐพึงจัดการให้สถานศึกษาดำเนินกิจการของตนเองได้ภายในขอบเขตที่กฎหมายบัญญัติ 
    2.การศึกษาอบรมภาคบังคับในสถานศึกษาของรัฐ  จะต้องจัดให้โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน
    3.รัฐพึงสนับสนุนการวิจัย ในศิลปวิทยา และวิทยาศาสตร์

4.ประเด็นที่ 1 รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2475 - 2490  ประเด็นที่ 2  รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2492 - 2517  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร อธิบาย
ตอบ  แตกต่างกัน  เพราะว่าประเด็นที่ 1 จะกล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาไม่มากนัก  ได้กำหนดสิทธิและเสรีภาพ การพูด การเขียน การศึกษาอบรม การประชุมโดยเปิดเผย การตั้งสมาคม การอาชีพ 
         ส่วนประเด็นที่ 2 จะกล่าวถึง 1) สิทธิและเสรีภาพของชนชาวไทย ในการศึกษาอบรม สถานศึกษาของรัฐและเทศบาลให้ความเสมอภาคในการศึกษาอบรม  ตามความสามารถของบุคคล 
2)หน้าที่ของชนชาวไทย  บุคคลย่อมได้รับการศึกษาชั้นประถมศึกษาหรือการศึกษา
ขั้นมูลฐาน ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
3)กำหนดแนวนโยบายแห่งรัฐ  จัดการศึกษาเพื่อพลเมืองดี  มีร่างกายแข็งแรง  อานามัยสมบูรณื  มีความรู้ประกอบอาชีพและมีจิตใจเป็นประชาธิปไตย
4)ส่งเสริมและบำรุงการศึกษาอบรมการจัดระบบการศึกษาอบรมเป็นหน้าที่ของรัฐ การศึกษาอบรมชั้นอุดมศึกษา ดำเนินได้ตามขอบเขตที่กฎหมายกำหนด
5)การจัดอบรมชั้นประถมศึกษา ของรัฐและเทศบาล โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน

5.ประเด็นที่ 3 รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2421 - 2534 ประเด็นที่ 4  รัฐธรรมนูญฯ พุทธศักราช 2540 - 2550  ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเหมือนหรือต่างกันอย่างไร อธิบาย
ตอบ  เหมือนกัน ตรงที่ว่า บุคคลมีสิทธิและเสรีภาพเสมอกันในการศึกษา  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย  และส่งเสริม สนับสนุนให้เยาวชนเป็นผู้มีความสมบูรณ์ การเรียนรู้ รู้รักสามัคคี มีจิตสำนึก เผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีของชาติ
         ส่วนที่แตกต่างกันคือ ในประเด็นที่ 4มีการปรับปรุงเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีการจัดการศึกษาให้กับบุคคลมีสิทธิเสมอกันในการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างมีคุณภาพ ในการจัดการศึกษานั้นจะมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้วย

6.เหตุใดรัฐธรรมนูญแต่ละฉบับจะต้องระบุในประเด็นที่รัฐจะต้องจัดการศึกษาอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  อธิบาย
ตอบ เพราะว่าต้องการให้ประชาชนได้รับการศึกษากันทุกคน  ไม่ว่าบุคคลนั้นจะมีฐานะยากจนหรือร่ำรวย เมื่อได้รับการศึกษาหรือมีความรู้แล้วก็สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้

7.เหตุใดรัฐจึงต้องกำหนด "บุคคลมีหน้าที่รับการศึกษาอบรมตามเงื่อนไขและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ" จงอธิบาย  หากไม่ปฏิบัติจะเกิดอะไรขึ้น
ตอบ เพราะว่ารัฐต้องการให้ประชาชนได้รับการศึกษากันอย่างทั่วถึง  เสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคน หากไม่ปฏิบัติก็จะทำให้บุคคลนั้นขาดการศึกษาและขาดการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ที่รัฐกำหนดไว้  ทำให้ขาดบุคคลที่มีความรู้มาช่วยกันพัฒนาประเทศ

8.การจัดการศึกษาที่เปิดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  หากเราพิจารณารัฐธรรมนูญฯมีฉบับใดบ้างที่ให้องค์กรส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วม  และถ้าเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้นท่านคิดว่าเป็นอย่างไร  จงอธิบาย
ตอบ รัฐธรรมนูญฉบับปีพุทธศักราช 2540 และพุทธศักราช  2550  ถ้าเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นมีส่วนร่วมมากขึ้น ก็จะเป็นเรื่องดีในส่วนของการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ทั้ง งบประมาณ  อุปกรณ์ในการจัดการเรียนรู้เป็นต้น  ทำให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึง

9.เหตุใดการจัดการศึกษา รัฐต้องคุ้มครองและพัฒนาเด็กและเยาวชน  ส่งเสริมความเสมอภาคทั้งชายและหญิง  พัฒนาความเป็นปึกแผ่นของครอบครัว  และความเข้มแข็งของชุมชน  สังเคราะห์ผู้ยากไร้  ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส  จงอธิบาย
ตอบ เพราะว่ารัฐต้องการให้ทุกคนมีการศึกษาทั้งเด็ก เยาวชน ผู้ยากไร้ ผู้พิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาส  อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกันทุกคนไม่ว่าหญิงหรือชาย

10.ผลการจัดการศึกษาที่ผ่านมาของรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  มีผลต่อการพัฒนาประเทศอย่างไรบ้าง  จงอธิบาย
ตอบ บุคคลมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี  มีการพัฒนาศักยภาพในวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาให้สูงขึ้น  ได้จัดให้มีการจักกฎหมายการศึกษาแห่งชาติ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น