วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

อนุทิน 6

ตอบคำถามต่อไปนี้ (1-3 พ.ร.บ. ภาคบังคับ , 4 พ.ร.บ. บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ)

1.เหตุผลทำไมต้องประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
ตอบ เหตุผลในการประกาศพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 คือ โดยที่กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติได้กำหนดให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีหน้าที่จัดให้บุตรหรือบุคคล ซึ่งอยู่ในความดูแล ได้รับการศึกษาภาคบังคับจำนวน 9 ปี  โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 เข้าเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจนย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่จะสอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคับ  จึงสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการประถมศึกษา  เพื่อให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

2.ท่านเข้าใจความหมายตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545 อย่างไร
ก. ผู้ปกครอง
ตอบ ผู้ปกครอง หมายความว่า บิดามารดา หรือบิดา หรือมารดา  ซึ่งเป็นผู้ใช้อำนาจปกครอง หรือผู้ปกครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และหมายความรวมถึงบุคคลที่เด็กอยุ่ด้วยเป็นประจำ  หรือที่เด็กอยู่รับใช้งาน
ข. เด็ก
ตอบ  เด็ก  หมายความว่า เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่ 7 จนถึงอายุย่างเข้าปีที่ 16 เว้นแต่เด็กที่สอบได้ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาภาคบังคบแล้ว
ค. การศึกษาภาคบังคับ
ตอบ  การศึกษาภาคบังคับ หมายความว่า การศึกษาชั้นปีที่ 1 ถึง ชั้นปีที่ 9 ของการศึกษาขั้นพื้นฐานตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ
ง. องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น
ตอบ  องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาอยู่ในสังกัด

3.กรณีผู้ปกครองไม่ส่งเด็กเข้าเรียนตามที่กฎหมายฉบับนี้กำหนดจะต้องถูกลงโทษอย่างไร  และถ้าเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษา ใครเป็นผู้มีอำนาจในการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

ตอบ ผู้ปกครองต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ถ้าเด็กไม่สามารถเข้ารับการศึกษา สถานศึกษาเป็นผู้มีอำนาจในการผ่อนผันเด็กเข้าเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น